www.free.se
www.tarotshop.se
www.paneter.se

Integritetspolicy GDPR

M Sjölander AB / Free din ledstjärna org.nr 559039-9605, nedan kallad Free, är ansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Denna policy anger vilka uppgifter vi samlar in, hur de hanteras och vad de används till.

Denna policy omfattar hanteringen av personuppgifter. Med personuppgifter menas sådana uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, mejladress och telefonnummer.

När samlas uppgifterna in och vilka uppgifter sparas?
Free samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. Det kan till exempel innebära att de krävs för att kunna uppfylla ett avtal. De uppgifter som är obligatoriska att lämna vid en beställning märks särskilt ut och en beställning går inte att genomföra om de inte fyllts i. Övriga uppgifter sparas endast om den registrerade frivilligt fyllt i dem.

Free samlar normalt sett in de personuppgifter som framgår när du (fysisk eller juridisk person):

  • registrerar dig som kund - annonsör, prenumerant eller distributör
  • registrerar event i Frees kalender
  • ingår avtal med Free, till exempel bokar annons, beställer prenumeration eller blir distributör
  • anmäler dig till Frees nyhetsbrev
  • deltar i utlottningar
  • söker kontakt med oss i övrigt

Ändamål med att spara uppgifterna
Free lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden t ex skicka tidning, orderbekräftelse och faktura samt kunna ge dig bästa möjliga service. Uppgifterna sparas även för att uppfylla bestämmelser i bokföringslagstiftningen. Vi kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

I det fall du kontaktar oss men inte räknas som kund enligt stycket ovan, används dina uppgifter endast för de ändamål som uppgifterna lämnats för. Det kan till exempel röra förfrågningar, intresseanmälningar eller deltagande i enkäter och undersökningar.

Du kan närsomhelst begära avregistrering från nyhetsbrev eller andra utskick från Free.

Överföring av personuppgifter till tredje part
Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part om det krävs för att uppfylla åtaganden gentemot dig som kund. Det kan inkludera leverantörer för att hantera transporten av tidning, faktura alt. beställda produkter och kreditkortsbetalning, samt för att kunna utse vinnare och skicka vinst i samband med utlottningar. De IT-system vi använder följer bestämmelserna i GDPR.

Hur länge sparas uppgifterna?
Dina uppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Om samtycke getts till fortsatt marknadsföring kan uppgifterna komma att sparas till dess du begär att uppgifterna ska raderas.

Dina rättigheter
Den vars personuppgifter samlats in har årligen rätt att få ett utdrag som visar vilken information vi lagrat och hur informationen används. En sådan begäran ska vara skriftlig och under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få dina uppgifter raderade. Du har även rätt att få dina uppgifter rättade i det fall felaktiga uppgifter har registrerats.

Den vars personuppgifter finns registrerade hos Free har rätt att begära överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller uppgifter som den registrerade lämnat medvetet och aktivt samt information som tillkommit av den registrerades verksamhet. Begäran ska vara skriftlig.

Länkar och sociala medier
Vår webbplats kan innehålla länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av denna eller annan personuppgiftspolicy. Detsamma gäller om du delar information från vår hemsida på andra plattformar som sociala medier. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicyer innan du lämnar ut dina personuppgifter dit.

Nyhetsbrev
När du registrerar dig som mottagare för Frees nyhetsbrev så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter såsom förnamn, efternamn och e-postadress. Uppgifterna lagras i vår nyhetsbrevtjänst hos leverantör och som säkerställt säker teknik och lagring som följer GDPR.

Kontaktuppgifter
Vid synpunkter, klagomål eller frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

M Sjölander AB / Free - din ledstjärna
Blåsenborgsvägen 2
794 33 Orsa

Marie Sjölander, ansvarig utgivare
070-629 71 89
marie@free.se